سررسید وزیری چرمی

طرح بهار

کاغذ ۷۰ گرم خارجی

پلاک دار