سررسید اروپایی چرمی ۲ تیکه

طرح شوکا

کاغذ ۷۰ گرم خارجی