دستگاه اکسیژن سنج

پالس اکسیمتر

ساخت تایوان

تمام دیجیتال

دارای نشانگر ضربان قلب

ناموجود